Egy évvel a választások után, a jelenlegi kormány által kinevezett magasrangú tisztviselők közül még ott lesz 1 a törvényhozásban, 3 az igazságszolgáltatásban, 6 a végrehajtásban, 21 az egyéb hivatalokban.


Törvényhozás

A törvényhozás a legfőbb hatalmi ág, amely törvényalkotás és alkotmányozás útján a másik két hatalmi ág működési kereteit is meghatározhatja. A törvényhozó hatalom gyakorlója az Országgyűlés, azonban ide kapcsolható még a Költségvetési Tanács, amelynek hozzájárulása nélkül a parlament nem fogadhatja el az ország költségvetését, illetve az Állami Számevőszék, amely a költségvetési támogatások elköltését ellenőrzi a törvényhozó nevében. A 2022-es választásokat követően 2 magas rangú vezető tisztségviselő marad pozícióban.

 • 2010
 • 2014
 • 2018
 • 2022
 • 2026
 • 2030
 • 2034

Választások 2022 áprilisában

Állami Számvevőszék

Feladata a közpénzek elköltésének ellenőrzés, pártok gazdálkodásának törvényességi ellenőrzése. Ebben a körben a pártok számára fizetési kötelezettséget állapíthat meg.

Megbízatásának ideje: 2010.07.05. - 2022.07.05.

Domokos László (elnök)

Költségvetési Tanács

Az Országgyűlés törvényhozási munkáját segítő testület. A költségvetési törvény elfogadásához a Tanács hozzájárulása szükséges, amit megtagadhat, ha meglátása szerint a költségvetési javaslat nem felel meg az államadósság-fék szabálynak. A már elfogadott költségvetés módosítását is megvétózhatja, és jelenősen korlátozhatja a kormány és a parlament pénzügyi mozgásterét.

Megbízatásának ideje: 2012.01.10. - 2024.01.10.

Dr. Kovács Árpád (elnök)

Igazságszolgáltatás

Bár politikától független hatalmi ág, mégis jelentős befolyása van arra. Egyrészt a büntető igazságszolgáltatás körében üldözi a politikai korrupciót, másrészt a közigazgatási bíráskodáson keresztül felülvizsgálhatja és megsemmisítheti a végrehajtó hatalom alá rendelt közigazgatási szervek döntéseit. A választás után 3 vezető tisztségviselő marad pozícióban.

 • 2010
 • 2014
 • 2018
 • 2022
 • 2026
 • 2030
 • 2034

Választások 2022 áprilisában

Kúria

A bírósági szervezetrendszer legmagasabb fóruma, feladatai közé tartozik a jogegységesítés, aminek keretében 2020-tól korlátozott precedens rendszer működik. Eszerint a Kúria ítéleteitől az alsóbb szintű bíróságok csak kifejezett indokolással térhetnek el. Elnökének a bíróságok feletti tekintélye mellett kiemelkedő szerepe van az ügyelosztásban, a tanácsok összetételében és a Kúrián belüli bírói előmenetelben.

Megbízatásának ideje: 2021.01.02. - 2029.01.02.

dr. Varga Zs. András (elnök)

Legfőbb Ügyészség

Az ügyészi szervezetrendszer csúcsa, az állami vádmonopólium letéteményese. A Legfőbb Ügyésznek az ügyészi vádemelésre és vádképviseletre döntő befolyása van. Ha az ügyészség nem emel vádat, a bíróság sem járhat el.

Megbízatásának ideje: 2010.12.14. - 2028.12.15.

dr. Polt Péter (Legfőbb Ügyész)

Országos Bírósági Hivatal

A bíróságok központi igazgató szerve. Elnökének alapvető hatása van a bírósági szervezetre a bírói pályázatok, kinevezés, teljesítményértékelés, előmenetel körében őt megillető jogkörök és egyéb eszközök útján.

Megbízatásának ideje: 2019.12.10. - 2028.12.10.

Dr. Senyei György Barna (elnök)

Végrehajtás

A végrehajtó hatalom csúcsszerve a kormány, azonban az utóbbi években számos, hagyományosan a kormány és a végrehajtó hatalom hatáskörébe tartozó feladatot szerveztek ki a mindenkori kormánytól jogilag független szervekhez. Ezen szervek vezetőit a kormány hivatalos úton nem utasíthatja, és csak nagyon korlátozott esetekben mozdíthatja el. A 2022-es választás után 6 vezető tisztségviselő marad hivatalban.

 • 2010
 • 2014
 • 2018
 • 2022
 • 2026
 • 2030
 • 2034

Választások 2022 áprilisában

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az adatvédelmi és információszabadsággal kapcsolatos jogok és kötelezettségek betartását ellenőrzi. Adatvédelmi hatósági eljárást indíthat magánszemélyekkel és szervezetekkel szemben egyaránt, valamint ráhatása van a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos joggyakorlat kialakítására.

Megbízatásának ideje: 2012.01.01. - 2030.01.01.

dr. Péterfalvi Attila (elnök)

Országos Atomenergia Hivatal

Nukleáris létesítmények, a radioaktív hulladéktárolók, valamint a radioaktív anyagok biztonságával és védettségével kapcsolatos hatósági felügyeletet lát el. Hatáskörébe tartozik többek között Paks II. engedélyezése is. 2022. január 1-től önálló szabályozó szervként fog működni.

Megbízatásának ideje: 2021.09.29. - 2031.01.01.

Kádár Andrea Beatrix (főigazgató, 2022-től elnök)

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Önálló szabályozó szervként alapvető befolyása van a stratégiai jelentőségű és meghatározó gazdasági súlyú energiaszektorban, például engedélyek kiadásával vagy piacbefolyásolással.

Megbízatásának ideje: 2020.07.13. - 2027.07.13.

Horváth Péter János (elnök)

Médiatanács

Feladatai közé tartozik a médiapiaci fúziók engedélyezése, frekvenciaelosztás és médiapluralizmus elősegítése. Vagy éppen hátráltatása: a kormányzati kampányreklámok társadalmi célú reklámmá minősítése utóbbi irányba tett erőteljes lépés.

Megbízatásának ideje: 2021.12.14. - 2030.12.14.

Dr. Koltay András (elnök)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Médiafelügyeleti hatóságként a médiapiacot jelentősen befolyásoló hatalmi tényező frekvenciapályázatok lebonyolításán és a szektorra vonatkozó szabályozás megalkotásán keresztül. Önálló szerve a Médiatanács.

Megbízatásának ideje: 2021.12.04. - 2030.12.04.

Dr. Koltay András (elnök)

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

Feladata a szerencsejáték és dohányipari, a bírósági végrehajtás valamint a felszámolói koncessziók, engedélyek kezelése és ellenőrzése. Mindez rendkívül nagy gazdasági súlyt ad a hatóságnak.

Megbízatásának ideje: 2021.10.01. - 2030.10.01.

Biró Marcell (elnök)

Egyéb hivatalok

A magyar alkotmányos rendszerben számos olyan közjogi tisztségviselő és szerv van, amelyek nem sorolhatók be tisztán egyik hatalmi ág alá sem, azonban jelentős szerepük van az állam működőképességének fenntartásában, vagy éppen fékként és ellensúlyként szolgálnak a többi hatalmi ággal szemben. Ha ezen szervek hivatali hatalmukat obstruktív módon gyakorolják, az nemcsak a kormány mozgásterét szűkíti, hanem alapvetően veszélyeztetheti az állam működését. A választásokat követően 21 tisztviselő marad pozícióban.

 • 2010
 • 2014
 • 2018
 • 2022
 • 2026
 • 2030
 • 2034

Választások 2022 áprilisában

Alapvető jogok biztosa

Információkérési és belépési joga van a közintézményekbe, alapjogvédelmi feladatkörében pedig tényfeltáró munkát végez. Elsősorban a nyilvánosság erejével hathat a közéletre, azonban 2021. január 1. óta hozzá tartoznak a megszüntetett Egyenlő Bánásmód Hatósága hatáskörébe tartozott diszkriminációs ügyek is.

Megbízatásának ideje: 2019.09.26. - 2025.09.26.

dr. Kozma Ákos (Ombudsman)

Alkotmánybíróság

Az Alaptörvény legfőbb őre és autentikus értelmezője. Elsősorban a frissen megalkotott jogszabályok (az ún. előzetes normakontroll) és a már hatályban lévő jogszabályok megsemmisítésére (utólagos normakontroll) vonatkozó jogkörén, valamint az alkotmányjogi panasz intézményén keresztül van alapvető jelentősége, de szerepe van például a Köztársasági Elnök pozíciójától való megfosztási eljárásban is.

Megbízatásának ideje: 2011.09.01. - 2023.09.01.

dr. Pokol Béla (tag)

Megbízatásának ideje: 2011.09.01. - 2023.09.01.

dr. Szalay Péter (tag)

Megbízatásának ideje: 2011.09.01. - 2023.09.01.

dr. Szívós Mária (tag)

Megbízatásának ideje: 2011.09.01. - 2023.09.01.

dr. Dienes-Ohm Egon (tag)

Megbízatásának ideje: 2013.02.25. - 2025.02.25.

dr. Salamon László (tag)

Megbízatásának ideje: 2013.04.03. - 2025.04.03.

dr. Juhász Imre (tag)

Megbízatásának ideje: 2014.09.27. - 2026.09.27.

dr. Sulyok Tamás (elnök)

Megbízatásának ideje: 2014.11.15. - 2026.11.15.

dr. Czine Ágnes (tag)

Megbízatásának ideje: 2016.12.01. - 2028.12.01.

dr. Schanda Balázs (tag)

Megbízatásának ideje: 2016.12.01. - 2028.12.01.

dr. Horváth Attila (tag)

Megbízatásának ideje: 2016.12.01. - 2028.12.01.

dr. Hörcherné dr. Harosi Ildikó (tag)

Megbízatásának ideje: 2016.12.01. - 2028.12.01.

dr. Szabó Marcel (tag)

Megbízatásának ideje: 2020.01.01. - 2032.01.01.

dr. Handó Tünde (tag)

Megbízatásának ideje: 2020.04.15. - 2032.04.15.

dr. Juhász Miklós (tag)

Megbízatásának ideje: 2021.06.22. - 2033.06.22.

dr. Márki Zoltán (tag)

Köztársasági Elnök

Alapvetően protokolláris szerepe van, azonban potenciálisan többféleképpen akadályozhatja az állam működését. Így például nem írja alá a már elfogadott törvényeket vagy obstruktív módon gyakorolja a miniszterek, bírák, rektorok, professzorok, a Kúria elnöke, a Legfőbb Ügyész és számos más hivatalnok kinevezésére vonatkozó jogát.

Megbízatásának ideje: 2012.05.10. - 2027.03.13.

dr. Áder János mandátuma legkésőbb 2022. május 10-én lejár, utódját is a jelenlegi parlament választja 5 évre

Magyar Nemzeti Bank és Monetáris Tanács

Jegybankként alapvető ráhatása van a gazdasági életre az alapkamat meghatározásán, felügyeleti hatósági jogkörein és piaci intervenciók útján. Saját nyereségét nem köteles befizetni a költségvetésbe, abból alapítványokat működtethet és állami kontroll nélkül költekezhet.

Megbízatásának ideje: 2013.03.04. - 2025.03.04.

dr. Matolcsy György (elnök)

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA)

A közszolgálati műsorgyártással jelentős kulturális befolyással és információs hatalommal rendelkezik. A műsorokat a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. részére gyártja. Kezelője a Médiatanács.

Megbizatásának ideje: 2018.10.01. Megbizatása határozatlan időre szól

Papp Dániel (vezérigazgató), megbizatása határozatlan időre szól

Nemzeti Választási Bizottság (NVB)

Az NVB dönt többek között népszavazásra szánt kérdések hitelesítéséről és felülvizsgálhatja a választásokkal kapcsolatos döntéseket, eredményeket, valamint elbírálja a választási eljárással kapcsolatos panaszokat. Az NVB jogalkalmazó szerepét (választások eredményének megállapítása, kifogások elbírálása) némileg tompítja a Kúria felülvizsgálati jogköre.

Megbízatásának ideje: 2021.02.19. - 2030.02.19.

dr. Téglási András (elnök)

Nemzeti Választási Iroda (NVI)

Az NVI autonóm szervként felel a választások technikai lebonyolításáért és a választások tisztaságáért.

Megbízatásának ideje: 2020.09.15. - 2029.09.15.

dr. Nagy Attila Mihály (elnök)

Megosztom másokkal